Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Feb 19, 2021

Paredzētās darbības nosaukums: Dolomīta ieguves darbu paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne”

Ierosinātāja: Akciju sabiedrība “Siguldas Būvmeistars” (reģistrācijas Nr. 40003047821)

Paredzētās darbības norises vieta: Ropažu novadā, nekustamajā īpašumā “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), nekustamajā īpašumā “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010 un 8084 017 0027), nekustamajā īpašumā “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), nekustamajā īpašumā “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), nekustamajā īpašumā “Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0052) un nekustamajā īpašumā “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018)

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 4. janvāra lēmums Nr. 5-02/1.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota dolomīta ieguves darbu turpināšana 1998. gada 22. jūlijā AS “Siguldas Būvmeistars” izsniegtās Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr.8/22VP laukumā un paplašināmā teritorijā, kopā ~80,3 ha platībā, norādot, ka kopējā ieguvei paredzētās teritorijas platība šinī darbu posmā vēl nav precīzi nosakāma. Ietekmju uz apkārtējo vidi un pazemes ūdeņiem samazināšanai ieguves darbu paplašināšanu plānots veikt pakāpeniski, vairākos (piecos) posmos, kur katra atsevišķa dolomīta izstrādes darbu posmā platība plānota no 8,1 ha līdz 29,7 ha. Vienlaikus plānots veikt savulaik izstrādāto teritoriju rekultivāciju Atradnes rietumos, kas daļēji tika pārtraukta, uzsākot dolomīta ieguves darbus atradnēs “Kalnagrāvīši” un “Ārēni”. Dolomīta ieguves darbu paplašināšana Atradnē neparedz jaunu infrastruktūras objektu izveidi vai būvniecību. Ieguves darbu tehnoloģija nemainīsies – dolomīta slāņkopa kopš 1991.gada tiek irdināta ar spridzināšanas vai mehāniskās irdināšanas metodi. Iegūtā materiāla transportēšanai paredzēts izmantot reģionālo autoceļu P4 Rīga – Ērgļi. Līdz autoceļam P4 Rīga – Ērgļi Ierosinātāja izbūvējusi 1,3 km garu asfaltētu pievedceļu, kas paredzēts tikai ar karjera darbību saistītam autotransportam.

Nekustamais īpašums “Tūrkalne”, nekustamais īpašums “Sināti”, nekustamais īpašums “Daces”, nekustamais īpašums “Vecpurmalas” un nekustamais īpašums “Robežnieki” pieder Ierosinātājai (Iesniegumam pievienoti īpašumu tiesības apliecinošas izdrukas), bet nekustamais īpašums “Brekšutakas” tiek nomāts no fiziskas personas (Iesniegumam pievienota 2020. gada 27. marta Vienošanas par grozījumiem pie 2016. gada 24. maijā noslēgtā Zemes nomas līguma).

Atradne centrālās daļas dienvidos robežojas ar atradnēm “Kalnagrāvīši” un “Ārēni”, kuros šobrīd Ierosinātāja veic dolomīta ieguvi. Savukārt rietumos Darbības vieta robežojas ar nekustamo īpašumu “Lejasnoras”, kur izvietota smilts un dolomīta atradne “Lejasnoras”. Tālāk uz ziemeļiem no Atradnes, aiz Lielo Kangaru grēdas, atrodas dolomīta atradnes – “Remīne” (karjers “Kangari”), “Dutkas”, “Jaundutkas” un “Sienāži”.

Saskaņā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam ar 2009. gada grozījumiem, Darbības vietas zemes lietošanas mērķis ir ražošanas teritorijas (R) ar apakšzonējumu derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (Rk) .

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols” īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums “Lielie Kangari”, kas ir arī Natura 2000 teritorija, robežojas ar Darbības vietas ziemeļu daļu.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  1. Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv
  2. Ierosinātājas tīmekļa vietnē www.buvmeistars.lv
  3. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2021. gada 2.marta līdz 2021. gada 8.martam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.ropazi.lv un www.buvmeistars.lv, sākot ar šī gada 2.martu, plkst. 10:00), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: info@buvmeistars.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu info@buvmeistars.lv vai pa tālruni 26283805. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā e-pastā saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts tīmekļa vietnē www.buvmeistars.lv.
  4. Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 4.martā plkst. 16:00 – 19:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.buvmeistars.lv 2.martā).
  5. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā.

Paziņojums publicēts Ropažu novada pašvaldības izdevumā “Ropažu vēstis” 2021.gada 19.februārī Nr.2 (266).

Citi raksti šajā kategorijā:

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

AS “Siguldas Būvmeistars” birojs un dolomīta šķembu karjers “Tūrkalne” Lieldienu brīvdienās no 29.marta līdz 1.aprīlim NESTRĀDĀS. RBTC “Gāles Nams” darba...

Akcionāriem

Akcionāriem

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00 Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā...