AS “Siguldas Būvmeistars”

Uzņēmuma vadības sistēma

AS “Siguldas Būvmeistars” bija viena no pirmajām būvniecības firmām Latvijā, kas savā darbībā ieviesa starptautiski atzītus uzņēmuma vadības principus.

2000. gadā uzņēmuma būvniecības nozarei un dolomīta ražošanas nozarei tika piešķirts ISO 9002 kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts, kurš 2003.gadā tika pārsertificēts atbilstoši ISO 9001:2000 prasībām. 2006.gada jūnijā uzņēmumam tika pagarināts ISO 9001:2000 sertifikāts. 2009.gada 10.februārī uzņēmums ieguva kārtējo ISO sertifikāta pagarinājumu, šoreiz iegūstot ISO 9001:2009 sertifikātu.

Tā kā mums ir svarīga nemitīga pilnveidošanās un uzņēmuma darbības sistēmas uzlabošana, tad 2009.gadā novembrī nolēmām, ka vēlamies uzņēmumā izveidot un ieviest integrēto Uzņēmuma vadības sistēmu, kur līdzās Kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001:2009 darbojas arī Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma OHSAS 18001:2007 un Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2005.

Kopš 2017.gada 14.marta mūsu Vides pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 14001:2015 standartam un papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”. Kā arī esam vadības sistēmu sertificējuši atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām.

Uzņēmuma vadības sistēma tiek regulāri pilnveidota un uzlabota.

AS “Siguldas Būvmeistars” visā ražošanas ciklā brīvprātīgi uzņemas arī ievērot atbilstību SA 8000 standartam uzņēmumam sociālās atbildības jomā.

Kopš 2019.gada esam nolēmuši uzturēt integrēto Uzņēmuma vadības sistēmu pēc jauna principa. Mēs turpinām uzturēt visus trīs standartus ISO9001:2015; 14001:2015 un OHSAS18001:2007. Turpmāk pārvaldības sistēmas ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 auditēs ārējie auditori, savukārt OHSAS 18001:2007 standarta prasību izpildījumu uzņēmumā auditēsim mēs paši.

AS „Siguldas Būvmeistars” VADĪBAS SISTĒMAS POLITIKAS FORMULĒJUMS

 

Misija

Mēs esam specializēts būvniecības, būvmateriālu ražošanas un būvmateriālu tirdzniecības uzņēmums, kura mērķis ir pasūtītāja pieprasījuma kvalitatīva un savlaicīga apmierināšana, rūpējoties par produkta kvalitāti, drošu darba vidi un tīru un sakoptu apkārtējo vidi.

Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt nedaudz vairāk kā prasīts un cenšamies sadzirdēt to, ko klients vēlēsies rīt un piedāvāt to jau šodien.

 

Vīzija

Būt desmit labāko būvfirmu vidū un līderim dolomīta pārstrādē Latvijā.

 

Vērtības

AS “Siguldas Būvmeistars” vērtības ir profesionalitāte, pieredze, kvalitāte, attīstība, efektivitāte un sakārtota vide. Mūsu komandā veiksmīgi iekļaujas dažādu paaudžu cilvēki.

Realizējot savu uzņēmuma darbību, mēs rūpējamies par mūsu darbinieku drošību un veselību. Mums katrs darbinieks ir svarīgs, jo tikai kopīgi strādājot mēs varam sasniegt mūsu mērķus.

Mēs organizējam savu darbību tā, lai tā atbilstu visām likumdošanas un citām prasībām, kuras mums ir saistošas.

Mums ir svarīga apkārtējā vide. Mēs rūpējamies par dabas resursu saglabāšanu, energoresursu taupīšanu un apkārtējās vides nepiesārņošanu. Mums ir svarīgi būt zinošiem par vides aizsardzības jautājumiem un informēt sabiedrību par uzņēmuma rūpēm vides aizsardzības jomā.

Mēs esam identificējuši un izvērtējuši mūsu uzņēmuma darbībai būtiskos vides aspektus, kuri var ietekmēt apkārtējo vidi un ieinteresētās puses mūsu uzņēmuma darbības vietās, kā arī veikuši iespējamo ārkārtas situāciju risku izvērtējumu.

Mums ir svarīgi būt daļai no mūsu sabiedrības, piedaloties ar savu ieguldījumu, zināšanām un rūpēm.

Mēs strādājam tā, lai mēs būtu stabils un ilgtspējīgs uzņēmums.

Mēs esam par ētisku uzņēmējdarbību un mēs iestājamies pret kukuļdošanu un neētisku rīcību kā uzņēmējdarbībā, tā arī valsts un pašvaldības darbā. Mēs esam par korektu un ētisku biznesa vidi Latvijā.

Kvalitāte ir mūsu sadarbības pamats darbā ar klientu, ko nodrošinām ar AS „Siguldas Būvmeistars” integrētu uzņēmuma vadības sistēmu. Šī sistēma sevī ietver trīs vadības standartus – ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēmu, ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēmu ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu un OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmu. Šī sistēma paredz katra strādājošā atbildību par galaproduktu, vienlaicīgi gan materiāli, gan morāli ieinteresējot laba rezultāta sasniegšanā.

Mūsu uzņēmumā Vadības sistēma nav dogma, bet sistēma, kas pati sevī meklē uzlabojumus. Šī sistēma ir tīkama mūsu klientam un mūsu darbiniekiem dod materiālo stimulu strādāt pēc labākās sirdsapziņas, jo gala iznākums ir kvalitatīva produkcija, droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi, sakārtota un aizsargāta apkārtējā vide.

 

AS „SIGULDAS BŪVMEISTARS” UZŅĒMUMA VADĪBAS SISTĒMAS MĒRĶI 2021. GADAM

 • 2021.gadā plānojam sasniegt kopējo uzņēmuma apgrozījumu 9.46 miljonus EUR:
  o Būvniecības nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 1.4 miljonus EUR;
  o Ražošanas nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 3.0 miljonus EUR;
  o Reģionālajā būvmateriālu tirdzniecības centrā „Gāles Nams” sasniegt kopējo gada apgrozījumu 4.1 miljonus EUR;
  o Nomas un īres nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 0.96 miljonu EUR.
 • Nepārtraukti pārbaudīt un uzturēt karjeru produkcijas kvalitāti, lai tiktu saražots atbilstošs produkts un nebūtu neviena gadījuma, kad mūsu produkcija neatbilstu izstrādātajām kvalitātes prasībām.
 • Strādāt tā, lai uzņēmumā 2021.gada laikā nebūtu neviena nelaimes gadījuma darba vietās.
 • Uzbūvēt 16 dzīvokļu ēku Cēsīs.
 • Uzbūvēt 6 dzīvokļu koka konstrukciju ēku Siguldā.
 • Turpināt attīstīt mūsu uzņēmuma teritoriju, veidojot Biznesa centru Siguldā, Gāles ielā 27, radot jaunas ražotnes un jaunas darba vietas.
 • Strādāt tā, lai 2021.gada laikā nebūtu neviena būtiska vides piesārņojuma gadījuma no uzņēmuma darbības.
 • Samazināt uzņēmumā papīra patēriņu par 5%, pēc iespējas izmantojot dokumentus elektroniskā formā.
 • Par 3% samazināt enerģijas patēriņu uz 1 tonnu saražotā materiāla karjerā “Tūrkalne”.
 • Dolomīta šķembu karjerā „Tūrkalne” turpināt IVN procesu atlikušajai karjera daļai.
 • Novērtēt uzņēmuma sniegumu, piedaloties ikgadējā Ilgtspējas indeksā.
 • Turpināt darbinieku izglītošanu un apmācību par darba drošības, vides aizsardzības un uzņēmuma vadības sistēmas jautājumiem, kā arī jomās, kas saistītas ar viņu darba pienākumiem.
 • Uzlabot darbinieku darba vides apstākļus.