Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Dolomīta ieguves darbu paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne” Ropažu novadā

Feb 5, 2024

Paredzētās darbības nosaukums: Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne”


Ierosinātāja: Akciju sabiedrība „Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr.: 40003047821, adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas nov., Latvija, LV-2150, tālr. +371 67973896, e-pasts: info@buvmeistars.lv, www.buvmeistars.lv


Paredzētās darbības vieta: Ropažu novadā, Ropažu pagastā, nekustamajos īpašumos “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010, 8084 017 0027 un 8084 017 0032), “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), “Robežnieki”
(kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0052), “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018), “Akmenāji” (kadastra Nr. 8084 017 0042, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0042 un 8084 017 0044), “Krūmiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0075, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0075 un 8084 017 0077) un “Ceļš” (kadastra Nr. 8084 017 0106, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0106).


Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 4. janvāra lēmums Nr. 5-02/1.


Ziņojuma sagatavotājs: Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2024. gada februāris) sagatavoja SIA “Zemes puse”.


Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana tiek uzsākta 2024. gada 9. februārī un noslēgsies 2024. gada 10.martā. Klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 21. februārī plkst. 18:00 Ropažu Kultūras centrā (Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135).


Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties klātienes sanāksmei, Jums būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ierosinātājas interneta vietnē www.buvmeistars.lv


Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 9.februāri, var iepazīties Ropažu pagasta teritoriālajā pārvaldē (Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135, papīra formātā), kā arī ierosinātājas interneta vietnē www.buvmeistars.lv sadaļā „Aktualitātes“.


Jautājumus var sūtīt uz ierosinātājas e-pasta adresi info@buvmeistars.lv


Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 10. martam.


Paziņojums publicēts Ropažu novada pašvaldības izdevumā “Tēvzemīte” 2024.gada 6.februārī Nr.368.

8.2. pielikums. Gaiss – atzinuma pielikums D

10.1. pielikums. Trokšņu novērtējuma izejas dati

11. pielikums. Ieguvei paredzētās teritorijas ģeoloģiskais raksturojums un krājumi

Citi raksti šajā kategorijā:

Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem, sabiedriskā apspriešana notiks...