Paziņojums par papildus teritoriju pievienošanu dolomīta atradnes “Tūrkalne”

Dec 5, 2023

AS “Siguldas Būvmeistars” veic ietekmes uz vidi novērtējuma procesu dolomīta ieguves darbu
paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne”.
Ar Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2021. gada 4. janvāra Lēmumu Nr. 5-02/1
“par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un 2021. gada 31. marta Programmu
Nr. 5-03/3 “ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta
atradnē “Tūrkalne”” (turpmāk – Programma Nr. 5-03/3) tika uzsākts ietekmes uz vidi
novērtējums zemes vienībās: 
Ropažu novadā, nekustamajā īpašumā “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), nekustamajā īpašumā “Sināti” (kadastra Nr.8084 017
0010, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010, 8084 017 0032
un 8084 017 0027), nekustamajā īpašumā “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), nekustamajā īpašumā “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084
017 0023) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), nekustamajā īpašumā
“Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017
0052) un nekustamajā īpašumā “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8084 017 0018).
Pamatojoties uz Projekta izstrādes gaitā aktualizētiem AS “Siguldas Būvmeistars” piederošiem
īpašumu lietošanas mērķiem, lai veiktu ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu Valsts nozīmes
atradnē  “Tūrkalne”, AS “Siguldas Būvmeistars” iesniedzis lūgumu pievienot atradnes teritorijai
papildus zemes vienības. Nekustamajā īpašumā “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0032) paredzēta ražošanas iekārtu un produkcijas
uzglabāšanas novietnes izvietošana, nekustamajā īpašumā “Akmenāji” (kadastra Nr. 8084 017
0042, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0042 un 8084 017 0044) – potenciālā
atradne un teritorija ražošanas iekārtu un produkcijas uzglabāšanas novietnes izvietošanai,
nekustamajā īpašumā “Krūmiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0075, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8084 017 0075 un 8084 017 0077) – potenciālā atradnes vieta, savukārt nekustamais
īpašums “Ceļš” (kadastra Nr. 8084 017 0106, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017
0106) ir potenciālā atradne vai ceļa atjaunošana pēc potenciālās atradnes izstrādes veikšanas,
saskaņojot to ar īpašuma valdītāju.

2023 gada 27. novembrī Vides valsts pārraudzības birojs izdevis Lēmumu Nr. 5-02-1/31/2023
par grozījumiem 2021. gada 4. janvāra Lēmumā Nr. 5-02/1 “par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu” un sabiedrības informēšanas pasākumiem.
Lēmumā norādīts, ka Paredzētā darbība nav mainījusies, Paredzētās darbības norises vieta /
izpētes teritorija, salīdzinot ar sākotnēji pieteikto un sabiedrībā apspriesto nav būtiski mainījusies,
jo AS “Siguldas Būvmeistars” iekļauj darbības vietā 6  zemes vienības (5 zemes vienības ir
Ierosinātājas īpašums, bet īpašuma “Ceļš” valdītājs ir Ropažu novada pašvaldība), kuras atrodas
vai robežojas ar jau Lēmumā Nr. 5-02/1 darbības vietā iekļautajām zemes vienībām. Kopumā
plānots sākotnēji pieteikto teritoriju paplašināt par 18,43  ha – derīgo izrakteņu ieguves teritorija
paplašināsies par 7,03  ha, salīdzinājumā ar sākotnēji pieteikto (~ 80,3 ha), bet pārējā

paplašināmā teritorija 11,4 ha platībā tiks izmantota ražošanas tehnoloģiskā procesa
nodrošināšanai. Jaunu infrastruktūras objektu izveide vai būvniecība netiek paredzēta.  
Iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējuma procesu un dokumentiem iespējams:
1) Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/dolomita-ieguves-darbu-paplasinasana-dolomita-atradneturkalne
3)2) Ierosinātājas tīmekļa vietnē
https://www.buvmeistars.lv/category/aktualitates/ietekmes-uz-vidi-novertejums-
2021/


Citi raksti šajā kategorijā:

Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem, sabiedriskā apspriešana notiks...